Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności obowiązujące w serwisie o nazwie: „transferlink.pl” od dnia 1 października 2019 roku.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest właściciel serwisu „transferlink” – Sensato OÜ z siedzibą w Talinn (11415), przy ul. Sepapaja 6, zarejestrowaną w Estońskim Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 16536292, posiadająca nr VAT EE102519994;
 2. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie „transferlink.pl”, prowadzony przez Sensato OÜ z siedzibą w Talinn (11415), przy ul. Sepapaja 6, zarejestrowaną w Estońskim Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 16536292, posiadająca nr VAT EE102519994, dostępny pod adresem internetowym www.transferlink.pl;
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin transferlink i korzysta z usług Serwisu;
 4. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez serwis „transferlink.pl” drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Użytkownikowi jednoczesnego dostarczania usługi płatniczej informacji do rachunku płatniczego, skonsolidowanej z informacjami uzyskanymi od wyszczególnionych w Regulaminie Usługodawców oprogramowania służącego Użytkownikowi do wystawiania rachunków i faktur sprzedażowych;
 5. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przekazywane w związku z korzystaniem z usług Serwisu;
 6. Dostawcy – to oznacza to dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy dla Użytkownika, dostępny on-line, służący do wykonywania transakcji płatniczych, a którym może być podmiot określony art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych, z których systemem jest kompatybilny Serwis transferlink, a mianowicie: Idea Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Bank), BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Peako S.A., Nest Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Alior Bank S.A., Santander Bank Polska S.A.;
 7. Usługodawcy – to oznacza to podmioty, które umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – w szczególności wystawianie faktur, dodawanie kosztów, prowadzenie rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz deklaracji podatkowych – których aplikacje są wspierane przez Serwis transferlink w sposób, który umożliwia świadczenie Usługi, a którymi są:
  1. Aplikacja inFakt dostarczana przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945212168;
  2. Aplikacja Fakturownia dostarczana przez Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Juliana Smulikowskiego 6/8,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572426, posiadającą NIP 5213704420;
  3. Aplikacja inTaxo dostarczana przez IN TAXO sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, pod adresem ul. Gliwicka 35,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510500, posiadającą NIP 6452539456;
  4. Aplikacja wFirma dostarczana przez Web INnovative Software sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Bolesława Krzywoustego 105/21,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342082, posiadającą NIP 6452539456;
  5. Aplikacja IFIRMA dostarczana przez IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Grabiszyńska 241 B,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281947, posiadającą NIP 8981647572;
 8. Przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO;
 9. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
 10. Zgoda – oznacza niebudzącą wątpliwości zgodę udzieloną przez Użytkownika na rzecz transferlink do występowania do Dostawcy lub Dostawców o udostępnienie danych dotyczących rachunku płatniczego.
 11. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin serwisu dostępny na stronie Serwisu.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. wprowadzenie danych w formularzach;
  2. identyfikację oraz weryfikację tożsamości Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. pozyskiwanie, przetwarzanie i gromadzenie danych w postaci skonsolidowanych informacji dotyczących rachunku płatniczego Użytkownika prowadzonego u Dostawcy albo rachunków płatniczych użytkownika prowadzonych u Dostawców usług płatniczych albo u więcej niż jednego Dostawcy;
  4. pozyskiwanie, przetwarzanie i gromadzenie danych w postaci skonsolidowanych informacji dotyczących wystawianych faktur i rachunków sprzedażowych wystawianych za pośrednictwem Usługodawcy zapewniającemu Użytkownikowi dostęp zdalny do aplikacji;
  5. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka");
  6. gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.
 2. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika, a także udostępnione przez Dostawców i Usługodawców.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
 4. Pozyskane dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pozyskane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza określonymi sytuacjami:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Usługi;
  3. będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i w granicach tych przepisów, w szczególności wobec organów wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być również przekazywane księgowym, adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.

§ 3 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. Korzystanie ze Serwisu wymaga utworzenia Konta Użytkownika.
 2. W związku z realizacją Usług Serwisu, poza danym, przetwarzane są poniższe dane:
  1. w przypadku osób fizycznych:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres,
   3. adres e-mail,
   4. numer rachunków bankowych prowadzonych u Dostawców;
   5. numer telefonu.
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
   1. nazwa (firma),
   2. siedziba i jej adres,
   3. numer telefonu
   4. numer rachunków bankowych prowadzonych u Dostawców;
   5. adres e-mail;
  3. w każdym przypadku:
   1. skonsolidowane informacje o transakcjach płatniczych na rachunkach płatniczych Dostawy lub Dostawców;
   2. skonsolidowane informacje o rachunkach lub fakturach sprzedażowych wystawionych przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji dostarczanej Usługodawcę lub Usługodawców;
 3. Użytkownik wskazuje dane, o jakich mowa w § 3 ust. 2 lit. a. oraz b, podczas zakładania Konta Użytkownika, zaś dane o jakich mowa w § 3 ust. 3. lit. c. są pozyskiwane w ramach i w celu świadczenia Usługi za wyraźną Zgodą udzieloną przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych przez Użytkownika – tak jak udzielenie Zgody - jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia Usług.
 6. Dane Osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych Osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów prawa.
 8. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w celach wymienionych w ust. 1. i 2. będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
 4. Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i przepisy prawa oraz zgoda, jeśli została przez Użytkownika udzielona.
 5. Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 5 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 6 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Informacja o zarządzaniu ustawieniami cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie internetowej jej wydawcy.

§7 Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji pod adresem: [email protected]

Testuj przez miesiąc za darmo!

Wypróbuj za darmo 30 dni bez opłat - bez karty kredytowej